ABRS-BVS

1. Algemeen

Artikel 1

BVS staat voor  “BELGISCHE VERENIGING VAN SCHADEREGELAARS” en betreft een feitelijke vereniging.

Artikel 2

De zetel van de Vereniging is gevestigd op het adres van het secretariaat.

Artikel 3

De Vereniging heeft tot doel :

  • het promoten van het beeld en imago van de verzekeringsbranche en in het bijzonder de regeling van schadedossiers
  • het ontwikkelen, aanmoedigen en bevorderen van de banden tussen de leden.

2. Leden

Artikel 4

Kunnen op eenvoudig verzoek toetreden als lid : de personen die betrokken zijn bij schaderegeling en die tot één van de volgende beroepscategorieën behoren :

  • verzekeringsmaatschappijen
  • verzekeringsmakelaars
  • experten
Artikel 5

Het Comité van de Vereniging behoudt zich het recht voor om een kandidatuur al dan niet te aanvaarden.


Artikel 6

De leden zijn gehouden een jaarlijkse bijdrage te betalen; deze wordt vastgesteld door het Comité.


Artikel 7

Het Comité behoudt zich het recht voor om een lid dat de doelen van de vereniging miskent uit te sluiten.


3. Het Comité

Artikel 8

De Vereniging wordt bestuurd door een Comité dat bestaat uit maximum 8 leden: een Voorzitter, een Ondervoorzitter, een Secretaris, een Schatbewaarder en maximaal vier leden. Deze 8 ledend werden verkozen tijdens een algemene vergadering van de Vereniging.
Hun mandaat is drie jaar geldig. Bij het verstrijken van het mandaat wordt een algemene vergadering opgeroepen en 50 % van het uittredend Comité is herkiesbaar voor drie jaar, tenzij er niet voldoende kandidaten zijn.
De functie van Voorzitter moet afwisselend uitgeoefend worden door een lid van één van voornoemde beroepscategorieën.
Er wordt gestreefd naar een evenwicht tussen de drie beroepscategorieën.

Artikel 9

Het Comité neemt het volledige beheer van de Vereniging waar en bepaalt het programma/agenda van de vergaderingen van de Vereniging, die elk kwartaal zullen plaatsvinden.

Artikel 10

Het Comité heeft de bevoegdheid om volmacht te verlenen voor het ondertekenen en bijhouden van alle boekhoudkundige stukken, ontvangstbewijzen, kwitanties, enz.

Artikel 11

De vergaderingen worden voorgezeten door de Voorzitter van het Comité, bij diens afwezigheid door de Ondervoorzitter.

Artikel 12

Bij het verstrijken van het mandaat van de leden van het Comité, zal het Comité tijdens een vergadering verslag uitbrengen aan de leden en kwijting vragen.
Vervolgens wordt er overgegaan tot de verkiezing van een nieuw Comité, volgens artikel 8.

4. Wijzingen van de statuten

Artikel 13

De wijziging van de statuten gaan uit van het Comité en worden schriftelijk aan de leden voorgelegd zodat zij binnen de 14 dagen hun opmerkingen kunnen formuleren.
De definitieve tekst wordt meegedeeld aan de leden tijdens de algemene vergadering.

5. Ontbinding

Artikel 14

Tot de ontbinding kan besloten worden door een meerderheid van stemmen tijdens een vergadering bijeengeroepen door het Comité. In geval van ontbinding wordt het patrimonium toegewezen aan een liefdadigheidswerk zonder politiek karakter. Dit werk wordt gekozen door het Comité, dat, in de mate van het mogelijke, de voorkeur moet geven aan een werk dat zich bezighoudt met de belangen van de verzekeringswereld.

6. Diverse

Artikel 15

Elke beslissing, elke stemming moet goedgekeurd worden door een gewone meerderheid van stemmen.

1. Constitution – Siège – But

Article 1

ABRS «  ASSOCIATION BELGE DES RÉGLEURS DE SINISTRES «   est une association de fait.

Article 2

Le Siège de l’Association est situé à l’adresse du secrétariat.

Article 3

L’Association a pour but :

  • de promouvoir l’image du monde de l’assurance et en particulier du règlement des sinistres
  • de développer, d’encourager et de resserrer les liens entre les membres.

2. Membres

Article 4

Peuvent adhérer comme membre sur simple requête : les personnes concernées par le règlement des sinistres et appartenant à l’une des catégories professionnelles suivantes :

  • Compagnie d’assurances
  • Courtiers en assurance
  • Experts

Article 5

Le comité se réserve le droit d’accepter ou non une candidature.

Article 6

Les membres sont tenus de payer la cotisation fixée par le Comité.

Article 7

Le Comité se réserve le droit d’exclure de l’association tout membre qui ne tient ne respecte pas les règles de l’association.

3. Comité

Article 8

L’Association est administrée par un comité composé de 8 membres : un président, un vice-président, un secrétaire, un trésorier et de quatre membres maximum. Ces 8 membres sont élus au cours de l’Assemblée Générale de l’Association. Leur mandat est de 3 ans. A l’expiration du mandat, une assemblée générale est convoquée et 50% du comité sortant est rééligible pour 3 ans, à moins qu’il n’y aie pas suffisamment de candidats.
La fonction de président devra être exercée alternativement par un membre de l’une des catégories professionnelles reprises ci-avant. Un  équilibre entre les trois catégories professionnelles devra être respecté

Article 9

Le comité prend en charge la gestion totale de l’association et fixe l’agenda et le programme des réunions de l’association qui se tiendront trimestriellement

Article 10

Le Comité a le pouvoir de donner mandat quant à la signature et détention de toutes pièces comptables, reçus, quittances, etc.

Article 11

Les réunions seront présidées par le président du comité, et en son absence par le vice-président.

Article 12

A l’expiration du mandat des membres du comité, le comité présentera un rapport aux membres de l’association et demandera décharge à l’assemblée. Il sera ensuite procédé à l’élection du nouveau comité selon mes termes de l’article 8.

4. Modifications des statuts

Article 13

Les propositions de modification émanent du comité et sont soumises aux membres, afin de leur permettre de formuler leurs observations endéans les 14 jours. Le texte définitif sera communiqué aux membres lors de l’Assemblée Générale.

5. Dissolution

Article 14

La dissolution peut être décidée à la majorité des voix lors d’une assemblée convoquée par le comité. En cas de dissolution, le patrimoine sera attribué à une œuvre de bienfaisance  n’ayant aucun caractère politique. Cette œuvre sera choisie par le comité, qui sera tenu, dans la mesure du possible, de donner la préférence à une œuvre s’occupant des problèmes ayant une relation avec l’assurance.

6.Divers

Article 15

Toute décision ou vote doit être approuvé par majorité simple.